Mother Tongue

תערוכה “שפת אם” מעמידה במרכזה את הזהות המזרחית.
עשרים ושניים האמנים המשתתפים בתערוכה הינם ברובם ילידי הארץ, שחווית ההגירה של הוריהם (או אחד מהוריהם) ממדינות ערב, מהווה מרכיב משמעותי בהגדרת זהותם.

המאבק בין שפת אם המתקיימת במרחב פנימי ביוגרפי לבין “שפת אב” – שפת החוץ, שפת החוק הקנונית, מעצב טריטוריה של השהיית השפה. המרווח הזה מוליד: התנגדות לאימוץ מיידי של מערכות ייצוג קיימות, בחינה ביקורתית וייצור אסטרטגיות פעולה רבות המערערות מערכות שפה, ייצוג וייצור אמנותי, תרבותי וחברתי.

עבודות האמנים מתייחסות למגוון נושאים: פוליטיקה של זהות, הגירה, תודעה מעמדית, תרבות ואסתטיקה מזרחיים, זהות יהודית ואמונה, יחסי מרכז-פריפריה, תרבות ואסתטיקה של מדינות עולם שלישי, תרבות ושפה ערבית, ייצוגים של אמנות “מערבית” ו”ישראלית”, ומקומו של האחר האתני – מעמדי – מיגדרי.

חשוב להדגיש שהתייחסויות אלו מתקיימות ברצף של קריאות נוספות מנקודות מבט שונות, היוצרות שיח פתוח דינמי ומשתנה.

Group Exhibition

Mother Tongue

Curator: Tal Ben Zvi

May-August 2002

Skip to content