Buy or Die

בתערוכה “קנה או תתפגר” ממלאים ציורים צבעוניים רחבי מידות את החלל הגדול של הגלריה. במרחב שבין הציורים מודבקים טקסטים על הקירות, כל טקסט רץ באופן אוטונומי, כמו בונה סיפור.
הצופה מוזמן לחגיגה מרהיבה של צבעים, משטחי צבע נקיים, מעברים הרמוניים וקלים לקליטה. הדימויים לקוחים מתוך עולם הפרסום והצרכנות: הממד הגראפי והעיבוד המכני שמאפשר המחשב נותן להם נגישות חזותית מיידית ומעניק ממד של פיתוי.
התערוכה עוסקת בחברת צריכה, בכוחנות של עולם הפרסום, באתיקה ובאסתטיקה שמונחלים למסות, מול חווית היחיד.

Yehuda Yatsiv

Buy or Die

Curator: Galia Bar Or

November 2003-January 2004

Skip to content