In Between

תערוכה של יהושע (שוקי) בורקובסקי. התערוכה מלווה ספר-אמן של בורקובסקי, היוצא לאור בשני כרכים ובמהדורה מצומצמת. הספר עוסק בציורי החאג’ (הציורים הנעשים על חזיתות הבתים לכבוד שובם של עולי הרגל ממכה) ומוטיב הכעבה – האבן השחורה במכה – המרכזי להם. החל מאמצע שנות ה-70 תיעד בורקובסקי בצילום את הציור העממי הזה, שהלך ונאגר וצבר משמעות בעבודתו ועכשיו זכה להקשר מרחבי חדש, במדיום הספר.
התערוכה המלווה את הספר מכילה עבודות של האמן מן השנים 1979 ועד 2003, היוצאות ממוטיב הכעבה, אשר הפך בעבודתו ל”איקונה” פתוחה ומופשטת, והמהווה דימוי מרכזי במכלול עבודתו זה, למעלה משני עשורים.
חוברת הכוללת שיחות ומאמרים משלימה את הספר והתערוכה.

Joshua Borkovsky

In Between

March-May 2005

Skip to content